ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ – Προκήρυξη χορήγησης δύο (2) υποτροφιών – Κληροδότημα Αμίλκα Αλιβιζάτου

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 13 Μαΐου 2024

Αριθμ. Πρωτ.: 995

Προκήρυξη διαγωνισμού
για τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών
από τα έσοδα του κληροδοτήματος Aμίλκα Aλιβιζάτου

Η Ακαδημία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών με αντικείμενο
την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό στους εξής κλάδους: Μίας (1)
στον κλάδο των Παιδαγωγικών Επιστημών και μίας (1) στον κλάδο του Δημοσίου Δικαίου, από τα
έσοδα του κληροδοτήματος Aμίλκα Aλιβιζάτου.
Οι όροι απονομής των υποτροφιών είναι οι ακόλουθοι:

 1. Οι υποτροφίες χορηγούνται για δύο (2) συνεχή ακαδημαϊκά έτη με έναρξη το έτος 2024-2025, και
  μπορούν να παραταθούν μέχρι ένα (1) ακόμη έτος, κατά την ελεύθερη κρίση της Ακαδημίας Αθηνών,
  εφόσον οι υπότροφοι προσκομίζουν στοιχεία σχετικά με την πορεία των σπουδών τους, τα οποία να
  δικαιολογούν την παράταση και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα του κληροδοτήματος Αμίλκα
  Αλιβιζάτου επαρκούν. Εάν οι υπότροφοι έχουν ξεκινήσει την εργασία για τη λήψη διδακτορικού
  διπλώματος η υποτροφία καλύπτει το διάστημα έως τη συμπλήρωση της ελάχιστης διάρκειας
  σπουδών.
 2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε
  Πανεπιστήμιο της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Το Ίδρυμα, στο οποίο θα ειδικευθούν οι υπότροφοι,
  καθώς και το πρόγραμμα σπουδών τους τελούν υπό την έγκριση της Ακαδημίας Αθηνών. Η υποτροφία
  χορηγείται μόνον για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Αιτήσεις για σπουδές μερικής
  παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως δεν γίνονται δεκτές.
 3. Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε τετρακόσια πενήντα ευρώ (450,00€) τον μήνα, εφόσον
  πρόκειται για υποτροφία εσωτερικού, και σε χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00€) τον μήνα, εφόσον
  πρόκειται για υποτροφία εξωτερικού. Επίσης, στον ή στην υπότροφο θα καταβληθούν, εφόσον
  πρόκειται για υποτροφία εξωτερικού, τα έξοδα μετάβασής του στο εξωτερικό και, μετά τη λήξη της
  μετεκπαίδευσής του, τα έξοδα επιστροφής του, καθοριζόμενα με απόφαση της Συγκλήτου της
  Ακαδημίας Αθηνών.
 4. Οι υποτροφίες χορηγούνται σε υποψηφίους (άνδρες ή γυναίκες) καταγόμενους από οποιαδήποτε
  περιφέρεια της Ελλάδος, με προτίμηση πάντοτε των καταγομένων από τα νησιά Κύθνο, Κάλυμνο,
  Κεφαλληνία, άλλως των περιφερειών των Νομών Κυκλάδων, Δωδεκανήσου και Επτανήσου.
  (Διευκρίνιση: Προηγείται πάντα έναντι των άλλων υποψηφίων, ο υποψήφιος με καταγωγή που αναφέρει
  ο διαθέτης αρκεί να συγκεντρώσει τουλάχιστον μέσον όρο βαθμολογίας στα εξεταζόμενα μαθήματα τον
  βαθμό δέκα τέσσερα (14).)
 5. Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται:

2
α) Για τον κλάδο των Παιδαγωγικών Επιστημών πτυχιούχοι Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης
ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισοτίμων Πανεπιστημίων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β) Για τον κλάδο του Δημοσίου Δικαίου πτυχιούχοι Νομικών Σχολών ελληνικών Πανεπιστημίων ή
ισοτίμων Πανεπιστημίων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν βαθμό βασικού τίτλου σπουδών (πτυχίου) τουλάχιστον «Λίαν
Καλώς» και να μην έχουν υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

 1. Οι υποψήφιοι υπότροφοι θα εξετασθούν γραπτώς στα εξής μαθήματα:
  Α) Για τον κλάδο των Παιδαγωγικών Επιστημών:
  1) Εισαγωγή στην Παιδαγωγική και
  2) Νεοελληνική γλώσσα και διδακτική της
  Β) Για τον κλάδο του Δημοσίου Δικαίου:
  1) Συνταγματικό Δίκαιο
  2) Διοικητικό Δίκαιο
  Οι υποψήφιοι κατά τις ημέρες των εξετάσεων πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους
  ταυτότητα.
 2. O διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αθήνα στα Γραφεία του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών (δ/νση:
  Πανεπιστημίου 28) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
 3. Την Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024 και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η εξέταση του μαθήματος
  Συνταγματικό Δίκαιο και την ίδια ημέρα και ώρα 12:30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η εξέταση του
  μαθήματος Διοικητικό Δίκαιο. Την Τρίτη 11 Ιουνίου 2024 και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η
  εξέταση του μαθήματος Εισαγωγή στην Παιδαγωγική και την ίδια ημέρα και ώρα 12:30 μ.μ. η
  εξέταση του μαθήματος Νεοελληνική γλώσσα και διδακτική της.
 4. Οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώσουν μέσον όρο βαθμολογίας στα μαθήματα που θα εξετασθούν
  τουλάχιστον δεκατέσσερα (14), σε κλίμακα με άριστα το βαθμό είκοσι (20). Σε περίπτωση ισοβαθμίας,
  τη σειρά επιτυχίας καθορίζει κλήρωση που θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή σε δημόσια
  συνεδρίαση, η διεξαγωγή της οποίας θα γνωστοποιηθεί στους ισοβαθμήσαντες με σχετική ανακοίνωση
  της Ακαδημίας Αθηνών. Αιτήσεις για αναβαθμολόγηση δεν γίνονται δεκτές, γιατί δεν προβλέπεται από
  τον Νόμο.
 5. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της υποτροφίας είναι η προηγούμενη σύναψη
  μετά του υποτρόφου στην Αθήνα σχετικού συμφωνητικού υποτροφίας. Εφόσον πρόκειται για
  υποτροφία εξωτερικού, η καταβολή της αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή του
  εξαμήνου στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία (2024-2025), εφόσον η έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή
  του εξαμήνου έπεται της άφιξης του υποτρόφου στην αλλοδαπή, διαφορετικά από την ημέρα της
  άφιξης του υποτρόφου στην αλλοδαπή, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του Πανεπιστημίου.
  Εφόσον πρόκειται για υποτροφία εσωτερικού, η καταβολή της αρχίζει από την έναρξη του
  ακαδημαϊκού έτους ή εξαμήνου στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία (2024-2025). Σημειώνεται ότι η
  υποτροφία εσωτερικού δεν παρέχεται κατά τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο. Δεν γίνεται δεκτή η για
  οποιοδήποτε λόγο αναστολή έναρξης ή ενδιάμεση αναστολή της υποτροφίας.
 6. Η υποτροφία θα διακόπτεται με απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών: α) Στις
  περιπτώσεις που η επίδοση των σπουδών του υποτρόφου δεν είναι ικανοποιητική, ο υπότροφος δεν
  προσκομίζει τις εκθέσεις προόδου και τις βεβαιώσεις ως προς την πορεία των σπουδών, τις οποίες
  ορίζει η σύμβαση υποτροφίας, δεν επιτύχει σε εξετάσεις στο τέλος εκάστου έτους των σπουδών του,

3
επιδεικνύει κακή διαγωγή ή εμποδίζεται στη συνέχιση των σπουδών του από ανίατη ή παρατεταμένη
ασθένεια. β) Στην περίπτωση που ο υπότροφος διακόψει τις σπουδές, χωρίς την άδεια της Ακαδημίας
Αθηνών, οπότε ο υπότροφος θα υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό της υποτροφίας που έλαβε, εκτός
αν η διακοπή επήλθε από σοβαρούς λόγους υγείας που πρέπει να αποδεικνύονται νομίμως. γ) Στην
περίπτωση που επέλθει μείωση των εσόδων του κληροδοτήματος, για οποιονδήποτε λόγο, με συνέπεια
να καθίσταται αδύνατη η χορήγηση της υποτροφίας. δ) Στην περίπτωση που ο υπότροφος λάβει άλλη
υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από άλλη κληρονομία, κληροδοσία, δωρεά ή άλλη πηγή, οπότε ο
υπότροφος θα υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό της υποτροφίας που έλαβε για τον χρόνο λήψης
συγχρόνως δύο υποτροφιών. Αν όμως ο υπότροφος απέκρυψε τη λήψη της δεύτερης υποτροφίας, θα
πρόκειται για παραβίαση των υποχρεώσεων του, οπότε ο υπότροφος θα υποχρεούται να επιστρέψει το
ποσό της υποτροφίας που έλαβε. ε) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο υπότροφος παραβεί τον Νόμο ή
τους όρους της σύμβασης υποτροφίας.

 1. Όσοι επιθυμούν να μετάσχουν στον διαγωνισμό, υποχρεούνται να υποβάλουν στο Πρωτόκολλο
  της Ακαδημίας Αθηνών (ταχ. δ/νση Πανεπιστημίου 28, Τ.Κ. 10679 Αθήνα) αίτηση που θα τυπώσουν
  από την ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών www.academyofathens.gr (Ενότητα: Υποτροφίες).
  Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται τα εξής πιστοποιητικά:
  α) Φωτοαντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών (σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας). Σε
  περίπτωση που ο τίτλος προέρχεται από Πανεπιστήμιο Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ισοτιμίας και βαθμολογικής αντιστοίχισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
  ή το Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.
  β) Βεβαίωση Πανεπιστημίου ότι ο υποψήφιος έχει γίνει δεκτός για εκπόνηση διδακτορικής
  διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό στον αντίστοιχο κλάδο, στην οποία θα αναφέρεται το θέμα της
  διατριβής, ο επιβλέπων Καθηγητής και η ελάχιστη και μέγιστη διάρκεια σπουδών.
  γ) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ή διαβατηρίου (σε ισχύ) ή πιστοποιητικού
  ελληνικής καταγωγής και ηλικίας όχι μεγαλύτερης των 36 ετών.
  δ) Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής, την οποία ο
  υποψήφιος θα τυπώσει από την ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών www.academyofathens.gr
  (Ενότητα:Υποτροφίες), ότι δεν έλαβε, δεν λαμβάνει και, σε περίπτωση που ανακηρυχθεί υπότροφος
  της Ακαδημίας Αθηνών, δεν θα λάβει καμία άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις
  παρούσες σπουδές και για το ίδιο επίπεδο σπουδών) από άλλη κληρονομία, κληροδοσία, δωρεά ή άλλη
  πηγή και δεν εξέπεσε από δική του υπαιτιότητα από άλλη υποτροφία, η οποία τυχόν του απενεμήθη
  προηγουμένως, και ότι συναινεί στη συλλογή, διατήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
  σύμφωνα με τον όρο 16 της παρούσας.
  ε) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
  στ) Αποδεικτικό της καταγωγής των υποψηφίων, εφόσον κατάγονται από τα νησιά Κύθνο, Κάλυμνο
  και Κεφαλληνία ή από τις περιφέρειες των νομών Κυκλάδων, Δωδεκανήσου και Επτανήσου (άρθρο 4).
 2. Τα φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές θα πρέπει να είναι
  επικυρωμένα. Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και
  ταχυδρομικώς «επί συστάσει και αποδείξει» μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
  αιτήσεων.
  Σημ.: H Ακαδημία Αθηνών αναζητεί υποχρεωτικά αυτεπαγγέλτως αντίγραφο ποινικού μητρώου
  γενικής χρήσης.
 3. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και τον έλεγχο των δικαιολογητικών στην
  ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών θα αναρτηθούν πίνακες με τους αριθμούς πρωτοκόλλου της
  αίτησης αφενός των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις της Προκήρυξης και μπορούν να
  συμμετάσχουν στον διαγωνισμό και αφετέρου των υποψηφίων που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά ή δεν
  πληρούν τις προϋποθέσεις και αποκλείονται από τον διαγωνισμό. Οι υποψήφιοι έχουν την ευθύνη να
  ελέγχουν την ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών www.academyofathens.gr (Ενότητα: Υποτροφίες),

4
για να λάβουν εγκαίρως γνώση της ανάρτησης των πινάκων και κάθε άλλης πράξης και να
ενημερώνονται σχετικά με την υποτροφία, τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.

 1. Τα της διεξαγωγής του διαγωνισμού και της παροχής των υποτροφιών κλπ. διέπονται από τις
  διατάξεις του Ν. 4182/10.9.2013 (ΦΕΚ Α 185), σε συνδυασμό με τους σχετικούς όρους της από
  18.3.1968 διαθήκης του αειμνήστου Aμίλκα Aλιβιζάτου, η οποία δημοσιεύθηκε από το Πρωτοδικείο
  Αθηνών με το υπ.’ αριθμ. 1005/9.9.1969 Πρακτικό του, τις υπ’ αριθμ. 8195/1978, 9116/2002,
  936/2012 αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών και την υπ.’ αριθ. 1035499/766/Β0011/2.3.2005 κοινή
  απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομίας και
  Οικονομικών καθώς και από τους όρους της παρούσας Προκήρυξης.
 2. Η Ακαδημία Αθηνών, έχοντας συμμορφωθεί με τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό
  Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) για την προστασία φυσικών προσώπων έναντι της
  επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δηλώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα και ο υποψήφιος
  θα συναινέσει στην τήρηση εκ μέρους της Ακαδημίας Αθηνών των προσωπικών στοιχείων, της
  ταχυδρομικής ή και ηλεκτρονικής διεύθυνσης, τα οποία θα συλλεχθούν στο πλαίσιο του διαγωνισμού,
  και στη νόμιμη επεξεργασία για τους σκοπούς του διαγωνισμού και της χορήγησης της υποτροφίας,
  δεσμευόμενη ότι δεν θα διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα του υποψηφίου σε τρίτους, εκτός αν η
  διαβίβαση είναι αναγκαία για την εκτέλεση καθήκοντος και εφόσον προβλέπεται στον Ν. 4624/2019
  (ΦΕΚ Α 137).
  Πληροφορίες παρέχονται μέσω του infoypotrofies@academyofathens.gr, μέσω της ιστοσελίδας της
  Ακαδημίας Αθηνών: www.academyofathens.gr και στα τηλέφωνα: 210.3664736 & 210.3664781.

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2024
Ο Πρόεδρος O Γενικός Γραμματεύς
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΡΙΜΙΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΡΕΦΟΣ
Ακαδημαϊκός Ακαδημαϊκός

Δημοφιλή

Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών 26 Ιουνίου 2024

Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών 26 Ιουνίου 2024 Σας περιμένουμε να γιορτάσουμε μαζί στη συναυλία με τη Φιλαρμονική Σχολή Ληξουρίου, τον Stelios Magalios/Στέλιος Μαγαλιός και τους Έξω Φρενων /...

Δήμος Σάμης: Ενημέρωση για το ωράριο λειτουργίας των σπηλαίων

Ενημέρωση για το ωράριο λειτουργίας των Σπηλαίων Δρογκαράτης και Μελισσάνης Ο Δήμος Σάμης σας ενημερώνει αναφορικά με το ωράριο λειτουργίας τωνΣπηλαίων Δρογκαράτης και Μελισσάνης, το οποίο...

Επαφές κλιμακίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε Κεφαλονιά & Ιθάκη και αυτοψία σε έργα της ΠΙΝ

Σειρά επαφών και συναντήσεων είχε στο διάστημα 12-17 Ιουνίου, στην Κεφαλονιά, κλιμάκιο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αποτελούμενο από τους Αντιπεριφερειάρχες κ. Γιώργο Μάμαλο (Τεχνικών...

Μήνυμα του Βουλευτή Παναγή Καππάτου για την Παγκόσμια Ημέρα Ναυτικού

Τιμούμε σήμερα τους Ναυτικούς μας, απόμαχους και ενεργούς.Τις γυναίκες και τους άνδρες που εργάζονται σκληρά στις θάλασσες,αψηφώντας τις δυσκολίες και τους κινδύνους.Ανάμεσά τους ξεχωριστή...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων