ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΤΟΥ ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ ΕΤΟΥΣ 2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΤΟΥ ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ ΕΤΟΥΣ 2024

Η υποβολή των αιτήσεων για το αναφερόμενο πρόγραμμα γίνεται σε όλα τα ΚΕΠ της χώρας
από 05/06/2024 έως και 25/06/2024.
Το πρόγραμμα αφορά στην καταβολή, χρηματικού βοηθήματος ύψους επτακοσίων ευρώ
(700€) σε κάθε μία από τις τέσσερις χιλιάδες (4.000) τρίτεκνες μητέρες και χιλίων ευρώ
(1.000€) σε κάθε μία από τις χίλιες (1.000) πολύτεκνες μητέρες από όλες τις περιοχές της
χώρας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 1. Οι τρίτεκνες και οι πολύτεκνες μητέρες συνταξιούχοι ή ασφαλισμένες του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) οι
  οποίες είναι ασφαλιστικά ενήμερες κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους
  (2023) της υποβολής της αίτησης συμμετοχής.
 2. Οι υπάλληλοι ή/και συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΠΕΚΑ, με την προϋπόθεση ότι
  καταβάλουν τις προβλεπόμενες εισφορές.
 3. Oι υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ, που μεταφέρθηκαν από τον ΟΓΑ και ήταν εγγεγραμμένοι στο
  Μητρώο Δικαιούχων του ΛΑΕ, με την προϋπόθεση ότι καταβάλουν τις προβλεπόμενες
  εισφορές και παραμένουν υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ.
 4. Οι μητέρες πρέπει, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, να έχουν οι μεν τρίτεκνες 3 τέκνα,
  οι δε πολύτεκνες τουλάχιστον 4 τέκνα, τα οποία να είναι άγαμα και άνεργα, ηλικίας μέχρι 18
  ετών ή μέχρι 19 ετών εφόσον συνεχίζουν τη φοίτησή τους στη μέση εκπαίδευση, ή μέχρι 24
  ετών εφόσον σπουδάζουν στην Ελλάδα στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση ή φοιτούν στο
  « Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας » των Επαγγελματικών Λυκείων ΕΠΑ.Λ.» ή σε
  ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.ΕΚ) ή να είναι ανίκανα για εργασία με ποσοστό
  αναπηρίας 50% και άνω, ανεξαρτήτου ηλικίας.
 5. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18 ου ,19 ου και 24 ου έτους ηλικίας των τέκνων θεωρείται η
  31η Δεκεμβρίου του έτους 2024, ανεξάρτητα από τον μήνα γέννησης.
  Tα ανωτέρω πρόσωπα πρέπει να έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά τον χρόνο υποβολής
  της αίτησης συμμετοχής τα δε τέκνα δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο του
  ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ
Δελτίο Τύπου

Σάμη, 07 Ιουνίου 2024
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ
ΜΗΤΕΡΕΣ ΤΟΥ ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ ΕΤΟΥΣ 2024

Στις δικαιούχους δεν περιλαμβάνονται τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες με τέκνα τα οποία έχουν
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και φοιτούν σε Δημόσια ή ιδιωτικά Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα του εξωτερικού ή υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία.
Το πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες έτους 2024,
θα εφαρμοστεί σε όλους τους νομούς της χώρας.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής
  Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) της μητέρας καθώς και των προστατευόμενων μελών της ( π.χ. βιβλιάριο
  υγείας, βεβαίωση ΑΜΚΑ κλπ.) ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο
  Αριθμός Μητρώου ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) ασφαλισμένου ή συνταξιούχου { για όσους δικαιούχους
  έχουν αριθμό μητρώου δεδομένου ότι οι νέοι ασφαλισμένοι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ)
  δεν έχουν αριθμό μητρώου.}
 2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Το ατομικό βιβλιάριο του πατέρα/συζύγου, σε περίπτωση που το δικαίωμα της έμμεσης
  ασφάλισης των τέκνων δεν προέρχεται από την ασφαλισμένη ή συνταξιούχο στον ΕΦΚΑ
  (ΟΓΑ) μητέρα, αλλά από τον ασφαλισμένο ή συνταξιούχο στον ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) πατέρα/σύζυγο.
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός τέκνων της
  τρίτεκνης ή της πολύτεκνης μητέρας.
 5. Διαζευκτήριο ή συμφωνητικό (αφορά διαζευγμένες ή εν διαστάσει μητέρες) από το οποίο να
  προκύπτει ποιός γονέας έχει την επιμέλεια του/των παιδιού/ων.
 6. Για τα παιδιά άνω των 18 και μέχρι 24 ετών, εφόσον είναι άνεργα, Βεβαίωση Ανεργίας του
  ΟΑΕΔ (ότι είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι κατά την υποβολή της αίτησης).
 7. Για τα παιδιά άνω των 18 και μέχρι την συμπλήρωση του 19 ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον
  συνεχίζουν τη φοίτησή τους στη μέση εκπαίδευση, βεβαίωση σπουδών.
 8. Για τα παιδιά άνω των 18 και μέχρι 24 ετών:
  α) Βεβαίωση Σπουδών εφόσον σπουδάζουν σε ΙΕΚ της ημεδαπής και δεν εκδίδεται κάρτα
  φοίτησης («πάσο»).
  β) Φωτοαντίγραφο της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (“πάσο”) από το οποίο να προκύπτει ο
  αριθμός ακαδημαϊκής ταυτότητας του φοιτητή εφόσον σπουδάζουν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ της

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ
Δελτίο Τύπου

Σάμη, 07 Ιουνίου 2024
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ
ΜΗΤΕΡΕΣ ΤΟΥ ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ ΕΤΟΥΣ 2024
ημεδαπής. ή εάν σπουδάζουν στο εξωτερικό αντίστοιχα φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης
σπουδών από το Ίδρυμα του εξωτερικού.
γ) Πιστοποιητικό σπουδών Μεταλυκειακού έτους- Τάξη Μαθητείας των Επαγγελματικών
Λυκείων (ΕΠΑΛ) από το οποίο θα προκύπτει, η ημερομηνία εγγραφής του σπουδαστή των
ΕΠΑΛ στην τάξη μαθητείας.

 1. Στην περίπτωση παιδιών με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, ανεξαρτήτου ηλικίας
  απαιτείται επιπλέον αντίγραφο της γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης
  αναπηρίας ή της απόφασης της υγειονομικής επιτροπής.
 2. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου τράπεζας από το οποίο να προκύπτει ο ΙΒΑΝ του τραπεζικού
  λογαριασμού της τρίτεκνης ή πολύτεκνης μητέρας, ανεξαρτήτως αν η τρίτεκνη ή πολύτεκνη
  μητέρα είναι αποκλειστικός δικαιούχος ή συνδικαιούχος του λογαριασμού.
  Επισήμανση:
  Στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο, πρέπει απαραίτητα να
  προσκομιστεί επιπλέον εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου.
  Τρίτο πρόσωπο θεωρείται και ο σύζυγος.
  Επικοινωνία με τα ΚΕΠ Δήμου Σάμης
  ΚΕΠ 0552 ΣΑΜΗΣ: Τηλ.:2674360521, email:d.samis@kep.gov.gr
  ΚΕΠ 0635 ΠΥΛΑΡΕΩΝ: Τηλ.:2674360250, email:d.pylareon@kep.gov.gr

ΚΕΠ 0120 ΕΡΙΣΟΥ: Τηλ.:2674360302, email:d.erisou@kep.gov.gr

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ

Δημοφιλή

Περιβαλλοντική δράση του Δήμου Ληξουριου – VIDEO (δηλώσεις)

https://www.youtube.com/watch?v=qL2B8KR2vKc Με μιά δυνατή ομάδα από μαθητές των Δημοτικών Σχολείων της πόλης μας, πραγματοποίηθηκε σήμερα από νωρίς το πρωϊ η δράση που διοργάνωσε το Τμήμα...

Αποφάσεις 3ης συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος “Ιόνια Νησιά” 2021-2027 – Επισκέψεις σε έργα

EIΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ«ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ» Κέρκυρα, 6-6-2024 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024 στην Κέρκυρα η3 η  συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του  Προγράμματος «ΙόνιαΝησιά 2021-2027» με...

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024 ΣΤΑ ΚΕΠ

 Κοινωνικός και Ιαματικός Τουρισμός ( 6ήμερες διακοπές) Εκδρομικό Πρόγραμμα ( 4ήμερες διακοπές ) Παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα ( 16ήμερες διακοπές ) Δωρεάν Παροχή Βιβλίων...

Έρχεται ο 10ος αγώνας δρόμου Φωκάτων-Λακήθρας

10ος  ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΦΩΚΑΤΩΝ-ΛΑΚΗΘΡΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024  Ο Π.Σ . Φωκάτων με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων  Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης  συνδιοργανώνει τον  10ο  αγώνα δρόμου...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων