«Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κατάθεση προτάσεων στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων για το έτος 2024»

Στα πλαίσια της αρτιότερης και επί συνόλου ενημέρωσης όλων των
πολιτιστικών φορέων του νησιού μας, παρακαλούμε εκ νέου, όπως μας
υποβάλλετε τις προτάσεις σας αναφορικά για τις δράσεις πολιτισμού αθλητισμού
έως το τέλος του 2024.
Τονίζουμε , ότι η Νέα Περιφερειακή Αρχή, επιθυμεί να αναδείξει με αξιώσεις το
πολιτιστικό πρόσωπο των νησιών μας, της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, με αξιόλογες και
ουσιαστικές δράσεις, σύμφυτες με την ιστορική και πολιτιστική μας κληρονομιά.
Προσδοκά λοιπόν, να γνωρίσει αφενός τους φορείς και τους συλλόγους που
αναμφίβολα συμβάλλουν σταθερά στην ανάδειξη αυτή και αφετέρου, να γνωρίζει πόσο
αξιοποιούν το πολιτιστικό μας γίγνεσθαι.
Η Νέα Περιφερειακή Αρχή, δίνει επίσης μεγάλη σημασία στην ολοχρονική δράση
τους και σκοπεύει να στηρίξει συνδιοργανώσεις με συλλόγους που θα παρουσιάσουν
εκδηλώσεις και κατά την διάρκεια των χειμερινών μηνών. Επίσης ζητούμενό μας
συνίσταται και η μεταξύ των συλλόγων συνεργασία και συνδιοργάνωση δρώμενων αλλά
και η συμμετοχή τους σε εκκλησιαστικές δράσεις.
 Ως εκ τούτου με σκοπό τον έγκαιρο σχεδιασμό και προγραμματισμό των
συνδιοργανώσεων των πολιτιστικών / αθλητικών δράσεων για το έτος 2024 αλλά και της
ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων πολιτιστικών κι αθλητικών φορέων, οι Περιφερειακές
Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης, απευθύνουν ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος προς όλους τους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πολιτιστικούς και
αθλητικούς συλλόγους, σωματεία και φορείς, οι οποίοι είναι εγγραμμένοι στα μητρώα των
ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης, προκειμένου να καταθέσουν σχετικές προτάσεις για τη
συνδιοργάνωση δράσεων.
 Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις των συνδιοργανώσεων, οι Περιφερειακές
Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης δύνανται να αναλαμβάνουν την κάλυψη ορισμένων εκ
των επιλέξιμων δαπανών της δράσης με μέγιστο ποσοστό συμμετοχής το 50% του
συνολικού προϋπολογισμού αυτής. Το υπόλοιπο 50% πρέπει να καλύπτεται, ως ιδία
συμμετοχή, από τον αιτούντα φορέα ή άλλους συνδιοργανωτές, οι οποίοι πρέπει να
αναγράφονται μαζί με το ποσοστό συμμετοχής των.
 Οι φορείς που θα υποβάλλουν προτάσεις προς αξιολόγηση για συνδιοργάνωση
θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
α) Να είναι – βάσει καταστατικού – φορείς πολιτισμού / αθλητισμού.
β) Να είναι ενεργοί φορείς με αποδεδειγμένη – αξιόλογη δράση.
δ) Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα των ΠΕ, Κεφαλληνίας και Ιθάκης

ε) Να έχουν ενημερωμένο – επικαιροποιημένο, με τα απαιτούμενα ετήσια
δικαιολογητικά, φάκελο στην Π.Ε Κεφαλληνίας και Ιθάκης
στ) Να δεσμεύονται για τη εξασφάλιση των απαιτούμενων σχετικών με την
εκδήλωση αδειών και εγκρίσεων.
 Οι αιτούμενες δράσεις προς συνδιοργάνωση θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω
χαρακτηριστικά:
α) Να προάγουν και να προβάλλουν τον πολιτισμό / αθλητισμό, την ιστορία, τα
τοπικά ήθη και έθιμα και το αθλητικό ιδεώδες.
β) Να αναδεικνύουν στοιχεία της τοπικής πολιτιστικής ιστορίας – κληρονομιάς και
δημιουργίας.
γ) Να έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα για την τοπική κοινωνία.
δ) Να είναι ΔΩΡΕΑΝ για το κοινό και να μην αποφέρουν έσοδα.
 Οι υποβεβλημένες προτάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

 1. Αναλυτική περιγραφή – σκοπό της δράσης.
 2. Ακριβή προσδιορισμό ημερομηνίας και τόπου-χώρου πραγματοποίησης
  (με τις απαιτούμενες παραχωρήσεις του χώρου).
 3. Αναφορά όλων των συμμετεχόντων φορέων / συνδιοργανωτών.
 4. Αιτιολόγηση για την αναγκαιότητα και τη σκοπιμότητα της εν λόγω
  εκδήλωσης.
 5. Αναλυτική κατάσταση και περιγραφή του συνόλου δαπανών, καθώς και
  του κόστους αυτών. Το κόστος θα τεκμηριώνεται με τουλάχιστον δύο (2)
  προσφορές ανά δαπάνη από προμηθευτές ανάλογης επαγγελματικής
  δραστηριότητας, η οποία αποδεικνύεται με εκτύπωση καρτέλας
  μητρώου επιχείρησης από ΑΑΔΕ, (ύστερα από την έγκριση της
  εκδήλωσης από το Π.Σ.).
 6. Αναλυτική περιγραφή (είδος και υπηρεσίες) των δαπανών, την
  κάλυψη των οποίων αιτούνται οι φορείς από τις ΠΕ Κεφαλληνίας και
  Ιθάκης

 Επιπροσθέτως γνωστοποιείται ότι μετά το πέρας της δράσης οι φορείς είναι
υποχρεωμένοι να προσκομίσουν τα κάτωθι:
α) Βεβαίωση καλής εκτέλεσης της δράσης.
β) Απολογιστικά στοιχεία (τιμολόγια, αποδεικτικά δαπανών ιδίας συμμετοχής,
αριθμό επισκεπτών κ.λ.π.)
γ) Οπτικοακουστικό υλικό σε ψηφιακή μορφή για τη δημοσιότητα της δράσης
(φωτογραφίες, βίντεο κ.λ.π.)
 Σημειώνεται ότι για την διαδικασία της ανάθεσης, οι ανάδοχοι, κατά την υποβολή
προσφοράς και για δαπάνες αξίας άνω των 2.500,00 € είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν
στην Π.Ε Κεφαλληνίας τα κάτωθι:
α) Φορολογική ενημερότητα.
β) Ασφαλιστική ενημερότητα
γ) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.
Η παρούσα πρόσκληση αφορά πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις, οι οποίες θα
δύνανται να πραγματοποιηθούν μετά το πέρας των απαιτούμενων διοικητικών
διαδικασιών ψήφισης και έγκρισης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
καθώς και της έγκρισης του ετήσιου προγραμματισμού από το Περιφερειακό Συμβούλιο,
δηλαδή περίπου από το μήνα Μάρτιο 2024. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να
καταθέτουν τις προτάσεις τους με καταληκτική ημερομηνία την 31 η Ιανουαρίου 2024, στη
Γραμματεία της Π.Ε. Κεφαλληνίας 1 ο όροφος Διοικητήριο.
Ο ANTIΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ – ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ

Δημοφιλή

Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών 26 Ιουνίου 2024

Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών 26 Ιουνίου 2024 Σας περιμένουμε να γιορτάσουμε μαζί στη συναυλία με τη Φιλαρμονική Σχολή Ληξουρίου, τον Stelios Magalios/Στέλιος Μαγαλιός και τους Έξω Φρενων /...

Δήμος Σάμης: Ενημέρωση για το ωράριο λειτουργίας των σπηλαίων

Ενημέρωση για το ωράριο λειτουργίας των Σπηλαίων Δρογκαράτης και Μελισσάνης Ο Δήμος Σάμης σας ενημερώνει αναφορικά με το ωράριο λειτουργίας τωνΣπηλαίων Δρογκαράτης και Μελισσάνης, το οποίο...

Επαφές κλιμακίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε Κεφαλονιά & Ιθάκη και αυτοψία σε έργα της ΠΙΝ

Σειρά επαφών και συναντήσεων είχε στο διάστημα 12-17 Ιουνίου, στην Κεφαλονιά, κλιμάκιο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αποτελούμενο από τους Αντιπεριφερειάρχες κ. Γιώργο Μάμαλο (Τεχνικών...

Μήνυμα του Βουλευτή Παναγή Καππάτου για την Παγκόσμια Ημέρα Ναυτικού

Τιμούμε σήμερα τους Ναυτικούς μας, απόμαχους και ενεργούς.Τις γυναίκες και τους άνδρες που εργάζονται σκληρά στις θάλασσες,αψηφώντας τις δυσκολίες και τους κινδύνους.Ανάμεσά τους ξεχωριστή...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων