Δήμαρχος Ληξουρίου | ενημερωτικό δελτίο για την πορεία εξέλιξης των προγραμματισμένων έργων του Δήμου

1).Ξεκίνησε το έργο της επέκτασης του δικτύου ύδρευσης στην παραλία των Πετανών όπως φαίνεται στις φωτογραφίες ύψους 60.000 € ενώ παράλληλα έχει υπογραφεί και η σύμβαση προμήθειας του κόμπακτ της αφαλάτωσης για τα Κουβαλάτα ύψους 37.000 € και αναμένεται να παραδοθεί εντός Ιουνίου.

2).Υπογράφηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο για τις παιδικές χαρές που θα φτιαχτούν στις Κοινότητες του Δήμου ύψους 171.000 € και προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός του καλοκαιριού.

3).Είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός του έργου “Αποκατάσταση Δημοτικής και Αγροτικής οδοποιΐας” συνολικού ύψους 393.000 € και η καταληκτική ημερομηνία ΄κατάθεσης προσφορών είναι η 26η Μαίου 2022.

4).Είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός του έργου “Αποκατάσταση σεισμόπληκτων Δημοτικών κτηρίων” συνολικού ύψους 137.000 € που αφορά στα Κοινοτικά καταστήματα Λιβαδίου , Κουβαλάτων , Σουλλάρων , Χαβδάτων και Χαβριάτων , η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι η 7η Ιουνίου 2022.

5).Έχει γίνει η ανάθεση στον εργολάβο για το έργο “Αποκατάσταση Κοινοτικού γραφείου Μαντζαβινάτων” ύψους 20.000 € και αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα.

6).Έγινε η πρόσκληση υποβολής προσφοράς στον ανάδοχο για το πρώτο στάδιο της μελέτης του Αλιευτικού καταφυγίου Κουνόπετρας ύψους 37.000 € με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών την 20η Μαΐου 2022.

7)..Έγινε η πρόσκληση υποβολής προσφοράς στον ανάδοχο για τις μελέτες οικολογικής αξιολόγησης και περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορούν στα έργα της Πλατιάς Άμμου και της ανάπλασης του παραλιακού μετώπου Ληξουρίου ύψους 30.000 € με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών την 24η Μαΐου 2022.Στα επισυναπτόμενα αρχεία θα βρείτε λεπτομέρειες για καθένα από τα παραπάνω έργα.


Από το γραφείο Δημάρχου Ληξουρίου

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΩΓΗΣ_ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

F:\PUBLIC\ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ\ΔΗΜΟΣ\ΣΗΜΑ ΔΗΜΟΥ\logo dimos lixourioucut.pngΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ληξούρι, ….-…-…
Αριθ. Πρωτ.
Αριθ. Απόφασης: 
Ταχ.Δ/νση  
Πληροφορίες Τηλέφωνο    
:   Κτίριο πρώην ΠΙΚΠΑ    Ληξούρι – 282 00:   Ευ. Αλεξανδρόπουλος:   26710 92999

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ. 9 (δεύτερο εδάφιο) του άρθρου 209 του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄114/8-6-2006), όπως προστέθηκε με την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ.1 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/07-6-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του N. 4555/18 ( ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α ‘).
 4. Τις διατάξεις του Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α’).
 5. Το με  αρίθ. πρωτ.2339/16.04.2021 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με Θέμα: «Διευκρινήσεις ως προς επιμέρους διατάξεις του ν. 4782/2021 (A’ 36). Τροποποίηση  του Ν. 4412/2016 και άλλες διατάξεις».
 6. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 όπως έχουν τροποποιηθεί-αντικατασταθεί και ισχύουν.
 7. Την ανάγκη του Δήμου Ληξουρίου για την ανάγκη ανάθεση της ως άνω εν θέματι μελέτης 
 8. Την υπ΄αρίθ. 188/21 14-12-2021 Απόφαση  (ΑΔΑ: ΩΥ0646ΜΓ3Ξ-ΒΓΖ) Δ.Σ. περί: ” Έγκρισης Πρoϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2022 του Δήμου Ληξουρίου όπου έχει εγγραφεί πίστωση Κ.Α. 10.7331.06  συνολικού ποσού 20.000,00  ευρώ. 
 9. Την  υπ΄αρίθ 175/19-11-2021 Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΓΨΟ46ΜΓ3Ξ-90Τ) Δ.Σ. περί: “Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος  Έτους 2022 του Δήμου Ληξουρίου όπου έχει εγγραφεί το έργο «Αποκατάσταση Κοινοτικού Γραφείου Μαντζαβινάτωνκαι αναβάθμιση περιβάλλοντα χώρου»ΚΑΕ 10.7331.06 συνολικού ποσού 20.000,00  ευρώ από πιστώσεις ΣΑΤΑ 
 10. Τον υπ΄αριθ. 43/2021Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης για την ανάθεση τουπαραπάνω έργου όπως συντάχτηκε, επικαιροποιήθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 11. Την αριθ. πρωτ. 6895/18-09-2020 (ΑΔΑ:ΨΠΓΠ46ΜΤΛΒ-1ΔΝ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής

Προστασίας για την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής

Ενότητας Κεφαλληνίας, όπως παρατάθηκε με την αριθμ. 2072/17-3-2021  και 1491/15-3-22 Απόφαση Γενικού ΓραμματέαΠολιτικής Προστασίας έως και 19-9-2022

 1. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους του Δήμου στο Κ.Α. 10.7331.06
 2. Την αριθ. πρωτ.…../2022βεβαίωση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι η ανωτέρω ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν.4412/16 όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει δεν υπερβαίνει  το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής κατ’ έτος, για ανάθεση συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, αντίστοιχα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 1. Εγκρίνει το Φάκελο Δημοσίας Σύμβασής όπως συντάχθηκε για την εκτέλεση του έργου«Αποκατάσταση Κοινοτικού Γραφείου Μαντζαβινάτων  και αναβάθμιση περιβάλλοντα χώρου».
 2. Εγκρίνει την διενέργεια της απευθείας ανάθεσηςτου έργου «Αποκατάσταση Κοινοτικού Γραφείου Μαντζαβινάτων  και αναβάθμιση περιβάλλοντα χώρου» προυπολογιζόμενηςδαπάνης 19.546,29 ευρώ (με το Φ.Π.Α. 24%), με τη διαδικασία του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, τηρούμενων των προδιαγραφών της μελέτης του έργου. 

Ο Δήμαρχος Ληξουρίου

Γεώργιος Κατσιβέλης

Ακτομηχανική μελέτη στη νότια παράκτια ζώνη Παλικης μεταξύ ακρωτηρίου Πετρόκαλο και Ξι

F:\PUBLIC\ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ\ΔΗΜΟΣ\ΣΗΜΑ ΔΗΜΟΥ\logo dimos lixourioucut.pngΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                               Ληξουρι, ….-…-… 
Αριθ. Πρωτ. 
Ταχ.Δ/νση      Πληροφορίες Τηλέφωνο    :   Κτίριο ΠΙΚΠΑ     Ληξουρι – 282 00:   Ευ. Αλεξανδρόπουλος      :   26710 92999                                                                                                                                      ΠΡΟΣ : Πίνακας Αποδεκτών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«Ακτομηχανική μελέτη στη νότια παράκτια ζώνη Παλικης μεταξύ ακρωτηρίου Πετρόκαλο και Ξι»

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ανωτέρω μελέτη με εκτιμώμενη δαπάνη που αντιστοιχεί στο ποσό των 36.923,42 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα επιβαρύνει τον Κ.Α. 64.7413.07  του Δήμου Ληξουρίου έτους 2022.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω μελέτης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. ……….. απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

Έχοντας λάβει υπόψη: 

 1. τον συνημμένο υπ’ αριθ. 24/2022 Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης εκπόνησης μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ληξουρίου  και τα συνοδευτικά έγγραφα της σύμβασης, τα οποία εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ. ……/2022 (ΑΔΑ;……..) Απόφαση Δημάρχου Ληξουρίου 
 2. τον  ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
 3. τον  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις”, 
 4. τον ν. 4624/2019 (Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 
 5. τον ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», 
 6. τον ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις», 
 7. τον ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 
 8. τον ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών  επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 
 9. τον ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, 
 10. τον ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
 11. των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), όπως μεταβατικά ισχύουν, 
 12. τον ν. 2859/2000 “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248), 
 13. τον ν. 2690/1999 (Α’ 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”, 
 14. τον ν. 2121/1993 (Α’ 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 
 15. το π.δ. 71/2019 (Α΄112) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.ΤΕ.), 
 16. το π.δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ), 
 17. τυ π.δ. 28/2015 (Α’ 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 
 18. την υπ’ αριθμ. 14900/4-2-2021 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 466/8-2-2021) «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» (κατά περίπτωση), 
 19. την υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44), 
 20. την υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60970 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων, 
 21. την με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511), 
 22. της Κοινής Διαπιστωτικής Πράξης των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με α.π. Δ11/Οικ.627/18-5-2020 θέμα Μετεγκατάσταση του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (ΑΔΑ ΩΝΛ5465ΧΘΞ-ΨΕ4), 
 23. της με αρ. 166278 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 2813) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (εφεξής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα», 
 24. την με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 
 25.  την με αριθμ. Δ.22/ 4193/2019 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 4607) Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες, 
 26.   την με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (B΄ 1956) «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016», 
 27.  την με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (B΄ 1746) «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων», 
 28.  την με αριθμ με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) Απόφασης με θέμα «Έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων, υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων», 
 29.  οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά, 
 30. τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) […] και άλλες διατάξεις», 
 31. το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων», όπως τροποποιήθηκε από την Παρ.1 Άρθρο 40 ΝΟΜΟΣ 4735/2020 με ισχύ την 12/10/2020, 
 32. τις διατάξεις του άρθρου 58 “Αρμοδιότητες του δημάρχου” του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7.06.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
 33.  τις διατάξεις του ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία
 34. Την ΑΑΥ ……./2022 ΑΔΑ ……….. με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 36.923,42  ευρώ 
 35. Την αρίθ. 23/2022 Απόφαση  (ΑΔΑ: ΩΜΓΡ46ΜΓ3Ξ-2ΓΔ) του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ληξουρίου περί «Έγκρισης 2ης αναμόρφωσης – τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Ληξουρίου Οικονομικού Έτους 2022»  όπου έχει εγγραφεί πίστωση Κ.Α. 64.7413.07  συνολικού ποσού 37.000,00  ευρώ. 
 36. Την αριθ. 14/2022 (ΑΔΑ: 9ΜΤΖΑ4ΜΓ3Ξ-Λ30) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ληξουρίου που αφορά  «Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων Δήμου Ληξουριου έτους 2022 (απ. 1/2022 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής)»  και την υπ΄αριθ. 34/2022 (ΑΔΑ: 6ΦΩ846ΜΓ3Ξ-ΚΝΩ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ληξουρίου που αφορά  «Έγκριση 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων Δήμου Ληξουριου έτους 2022 (απ. 2/2022 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής)» όπου έχει εγγραφεί η μελέτη  «Ακτομηχανική μελέτη στη νότια παράκτια ζώνη Παλικης μεταξύ ακρωτηρίου Πετροκαλο και Ξι» ΚΑΕ 64.7413.07 συνολικού ποσού 37.000,00  ευρώ από πιστώσεις του προγράμματος 2017ΣΕ05500010 Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο: «Ειδική Επιχορήγηση των δήμων οι οποίοι έχουν συσταθεί δυνάμει του άρθρου 154 του Ν. 4600/2019».
 37. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους του Δήμου στο Κ.Α.  64.7413.07 
 38. Την αριθ. πρωτ. 3450/12-5-2022 βεβαίωση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι η ανωτέρω ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν.4412/16 όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει δεν υπερβαίνει  το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής κατ’ έτος, για ανάθεση συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, αντίστοιχα.
 39. Την αριθ. πρωτ. 3449/12-5-2022 βεβαίωση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών ότι η ανωτέρω   ανάθεση λόγω ειδικού μελετητικού αντικειμένου δεν δύναται να εκπονηθεί από την υπηρεσία και μπορεί να  ανατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν.4412/16 όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει.
 40. Το πρωτογενές αίτημα (άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016, Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017) που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση του εν λόγω έργου, το οποίο έλαβε αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) «………………»
 41. Το εγκεκριμένο αίτημα (που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016, Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017), για την εκτέλεση του εν λόγω έργου, το οποίο έλαβε αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) «……………….»

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω μελέτη η οποία θα πρέπει να έχει κατατεθεί και να έχει λάβει πρωτόκολλο του Δήμου Ληξουρίου έως τη Παρασκευή  20  Μαϊου 2022 και ώρα 15:00 μ.μ. 

Οι προσφορές υπογράφονται για λογαριασμό του οικονομικού φορέα: 

α) από τον ίδιο τον μελετητή (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), 

β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και 

γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/ συντονιστής αυτής. 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του). Η υποχρέωση αφορά: 
  1. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), τους διαχειριστές. 
  2. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 
  3. Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή 
  4. στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον, κατά περίπτωση, νόμιμο εκπρόσωπο 
 2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, για τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη. 
 3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ) για τα στελέχη-μηχανικούς του που στελεχώνουν το πτυχίο της μελετητικής   επιχείρησης και που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον eΕΦΚΑ (τομέας πρώην ΕΤΑΑ –ΤΜΕΔΕ). Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. 
 4. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης καθώς και ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση. Το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. 
 5. Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου ή οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ’ αυτό και το ειδικό του επάγγελμα. 
 6. Μελετητικό Πτυχίο κατηγορίας 11  Α’ τάξης και άνω σε ισχύ. 
 7. Εκτύπωση, από ΑΑΔΕ, καρτέλα στοιχείων μητρώου επιχείρησης, περί ενεργής κατάστασης  της δραστηριότητας της επιχείρησης .
 8. Υπεύθυνη Δήλωση  ότι ο ίδιος δεν έχει συνάψει σύμβαση του άρθρου 118, όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021 με τον Δήμο Ληξουρίου, για διάστημα δώδεκα  (12) μηνών  πριν την προσφορά ή της λήψης της απόφασης 
 9. Υπεύθυνη Δήλωση  περί μη επιβολής εις  βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης  του οριζόντιου  αποκλεισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021).

Οι υπεύθυνες δηλώσεις  γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης  προσφοράς (άρθρο 80 παρ. 12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα ως άνω δικαιολογητικά αφορούν όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση. 

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021)

 Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ΚΗΔΜΗΣ στην ιστοσελίδα του Δήμου Ληξουρίου (www.dimos-lixouriou.gr) και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (www.tee.gr). 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Αναθέτουσα αρχή Δήμος Ληξουρίου 
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.): 996937703 
Οδός Πάπα Χαρ. Γραικούση, Ληξουρι
Ταχ. Κωδ. 28200 
Κωδικός ΝUTS 3-EL623
Τηλ. 2671360960,961,962 (Γραφείο Πρωτοκόλλου Δήμου Ληξουρίου)  2671092999 (Γραμματεία Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών) 
Γενική Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (URL) www.dimos-lixouriou.gr 
E-mail dimlixouriou@gmail.com 
Πληροφορίες Ευ. Αλεξανδρόπουλος
Εργοδότης ή Κύριος της μελέτης Δήμος Ληξουρίου
Φορέας υλοποίησης της μελέτης Δήμος Ληξουρίου

                                                    Ο Δήμαρχος Ληξουρίου

                                                    Γεώργιος Κατσιβέλης

Συνημμένα  

 1. Υπ΄αριθ. 24/2022 Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης
 2. Οικονομική Προσφορά

Πίνακας Αποδεκτών 

 1. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Α. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ (ΑΜ ΤΕΕ : 127768)

ΕΔΡΑ ΝΙΚΗΤΑΡΑ 2- ΑΡΓΟΣ ΤΚ 21232

email: nodasargiropoulos@gmail.com

ΑΦΜ 135582477 

ΔΟΥ ΑΡΓΟΥΣ 

Τηλ 6947232094 / 27513-00750

 1. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, για ανάρτηση στην ιστοσελίδα (άρθρ. 53 παρ. 3 περ. γ’ ν. 4782/2021). Αποστέλλεται στο εmail: meletes@central.tee.gr 

link για παρακολούθηση: 

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/tptee/SERVICES_INFORM_TPTEE/prokhrixeis_meleton 

 1. Ιστοσελίδα του Δήμου Ληξουρίου (www.dimos-lixouriou.gr)

Κοινοποίηση

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
 3. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
F:\PUBLIC\ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ\ΔΗΜΟΣ\ΣΗΜΑ ΔΗΜΟΥ\logo dimos lixourioucut.pngΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                               Ληξουρι, ….-…-… 
Αριθ. Πρωτ. 
Ταχ.Δ/νση      Πληροφορίες Τηλέφωνο    :   Κτίριο 2ου Νηπιαγωγείου Ληξουρίου    Ληξουρι – 282 00:   Ευ. Αλεξανδρόπουλος      :   26710 92999                                                                                                                                      ΠΡΟΣ : Πίνακας Αποδεκτών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«Σύνταξη μελετών οικολογικής αξιολόγησης και μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα έργα 1) κατασκευή πρόσβασης στην παραλία Πλατιά Άμμος Δήμου Ληξουριου 2) έργα ανάπλασης παραλιακού μετώπου Δήμου Ληξουρίου»

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ανωτέρω μελέτη με εκτιμώμενη δαπάνη που αντιστοιχεί στο ποσό των 29.646,54 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα επιβαρύνει τον Κ.Α. 64.7413.05  του Δήμου Ληξουρίου έτους 2022.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω μελέτης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. ……….. απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

Έχοντας λάβει υπόψη: 

 1. τον συνημμένο υπ’ αριθ. 25/2022 Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης εκπόνησης μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ληξουρίου  και τα συνοδευτικά έγγραφα της σύμβασης, τα οποία εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ. ……/2022 (ΑΔΑ;……..) Απόφαση Δημάρχου Ληξουρίου 
 2. τον  ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
 3. τον  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις”, 
 4. τον ν. 4624/2019 (Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 
 5. τον ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», 
 6. τον ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις», 
 7. τον ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 
 8. τον ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών  επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 
 9. τον ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, 
 10. τον ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
 11. των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), όπως μεταβατικά ισχύουν, 
 12. τον ν. 2859/2000 “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248), 
 13. τον ν. 2690/1999 (Α’ 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”, 
 14. τον ν. 2121/1993 (Α’ 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 
 15. το π.δ. 71/2019 (Α΄112) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.ΤΕ.), 
 16. το π.δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ), 
 17. τυ π.δ. 28/2015 (Α’ 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 
 18. την υπ’ αριθμ. 14900/4-2-2021 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 466/8-2-2021) «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» (κατά περίπτωση), 
 19. την υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44), 
 20. την υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60970 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων, 
 21. την με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511), 
 22. της Κοινής Διαπιστωτικής Πράξης των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με α.π. Δ11/Οικ.627/18-5-2020 θέμα Μετεγκατάσταση του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (ΑΔΑ ΩΝΛ5465ΧΘΞ-ΨΕ4), 
 23. της με αρ. 166278 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 2813) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (εφεξής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα», 
 24. την με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 
 25.  την με αριθμ. Δ.22/ 4193/2019 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 4607) Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες, 
 26.   την με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (B΄ 1956) «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016», 
 27.  την με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (B΄ 1746) «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων», 
 28.  την με αριθμ με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) Απόφασης με θέμα «Έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων, υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων», 
 29.  οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά, 
 30. τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) […] και άλλες διατάξεις», 
 31. το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων», όπως τροποποιήθηκε από την Παρ.1 Άρθρο 40 ΝΟΜΟΣ 4735/2020 με ισχύ την 12/10/2020, 
 32. τις διατάξεις του άρθρου 58 “Αρμοδιότητες του δημάρχου” του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7.06.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
 33.  τις διατάξεις του ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία
 34. Την ΑΑΥ ……./2021 ΑΔΑ ……….. με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 29.646,54  ευρώ 
 35. Την υπ΄αρίθ. 188/21 14-12-2021 Απόφαση  (ΑΔΑ: ΩΥ0646ΜΓ3Ξ-ΒΓΖ) Δ.Σ. περί: ” Έγκρισης Πρoϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2022 του Δήμου Ληξουρίου όπου έχει εγγραφεί πίστωση Κ.Α. 64.7413.05  συνολικού ποσού 30.000,00  ευρώ. 
 36. Την αριθ. 14/2022 (ΑΔΑ: 9ΜΤΖΑ4ΜΓ3Ξ-Λ30) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ληξουρίου που αφορά  «Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων Δήμου Ληξουριου έτους 2022 (απ. 1/2022 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής)»  και την υπ΄αριθ. 34/2022 (ΑΔΑ: 6ΦΩ846ΜΓ3Ξ-ΚΝΩ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ληξουρίου που αφορά  «Έγκριση 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων Δήμου Ληξουριου έτους 2022 (απ. 2/2022 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής)»  όπου έχει εγγραφεί η μελέτη με τίτλο  «Σύνταξη μελετών οικολογικής αξιολόγησης και μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα έργα 1) κατασκευή πρόσβασης στην παραλία Πλατιά Άμμος Δήμου Ληξουριου 2) έργα ανάπλασης παραλιακού μετώπου Δήμου Ληξουρίου» ΚΑΕ 64.7413.05 συνολικού ποσού 30.000,00  ευρώ από πιστώσεις του προγράμματος 2017ΣΕ05500010 Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο: «Ειδική Επιχορήγηση των δήμων οι οποίοι έχουν συσταθεί δυνάμει του άρθρου 154 του Ν. 4600/2019».
 37. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους του Δήμου στο Κ.Α.  64.7413.05  
 38. Την αριθ. πρωτ.  ……/…-2022 βεβαίωση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι η ανωτέρω ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν.4412/16 όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει δεν υπερβαίνει  το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής κατ’ έτος, για ανάθεση συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, αντίστοιχα.
 39. Την αριθ. πρωτ. …../…2022 βεβαίωση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών ότι η ανωτέρω  

 ανάθεση λόγω ειδικού μελετητικού αντικειμένου δεν δύναται να εκπονηθεί από την υπηρεσία και μπορεί να  

ανατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν.4412/16 όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει.

 1. το πρωτογενές αίτημα (άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016, Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017) που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση του εν λόγω έργου, το οποίο έλαβε αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) «………………»
 2. 2. το εγκεκριμένο αίτημα (που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016, Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017), για την εκτέλεση του εν λόγω έργου, το οποίο έλαβε αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) «……………….»

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω μελέτη η οποία θα πρέπει να έχει κατατεθεί και να έχει λάβει πρωτόκολλο του Δήμου Ληξουρίου έως τη Τρίτη 24 Μαϊου 2022 και ώρα 15:00 π.μ. 

Οι προσφορές υπογράφονται για λογαριασμό του οικονομικού φορέα: 

α) από τον ίδιο τον μελετητή (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), 

β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και 

γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/ συντονιστής αυτής. 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του). Η υποχρέωση αφορά: 
  1. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), τους διαχειριστές. 
  2. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 
  3. Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή 
  4. στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον, κατά περίπτωση, νόμιμο εκπρόσωπο 
 2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, για τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη. 
 3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ) για τα στελέχη-μηχανικούς του που στελεχώνουν το πτυχίο της μελετητικής   επιχείρησης και που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον eΕΦΚΑ (τομέας πρώην ΕΤΑΑ –ΤΜΕΔΕ). Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. 
 4. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης καθώς και ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση. Το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. 
 5. Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου ή οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ’ αυτό και το ειδικό του επάγγελμα. 
 6. Μελετητικό Πτυχίο κατηγορίας 08 Β’ τάξης και άνω σε ισχύ. 
 7. Εκτύπωση, από ΑΑΔΕ, καρτέλα στοιχείων μητρώου επιχείρησης, περί ενεργής κατάστασης  της δραστηριότητας της επιχείρησης .
 8. Υπεύθυνη Δήλωση  ότι ο ίδιος δεν έχει συνάψει σύμβαση του άρθρου 118, όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021 με τον Δήμο Ληξουρίου, για διάστημα δώδεκα  (12) μηνών  πριν την προσφορά ή της λήψης της απόφασης 
 9. Υπεύθυνη Δήλωση  περί μη επιβολής εις  βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης  του οριζόντιου  αποκλεισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021).

Οι υπεύθυνες δηλώσεις  γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης  προσφοράς (άρθρο 80 παρ. 12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα ως άνω δικαιολογητικά αφορούν όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση. 

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021)

 Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ΚΗΔΜΗΣ στην ιστοσελίδα του Δήμου Ληξουρίου (www.dimos-lixouriou.gr) και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (www.tee.gr). 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Αναθέτουσα αρχή Δήμος Ληξουρίου 
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.): 996937703 
Οδός Πάπα Χαρ. Γραικούση, Ληξουρι
Ταχ. Κωδ. 28200 
Κωδικός ΝUTS 3-EL623
Τηλ. 2671360960,961,962 (Γραφείο Πρωτοκόλλου Δήμου Ληξουρίου)  2671092999 (Γραμματεία Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών) 
Γενική Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (URL) www.dimos-lixouriou.gr 
E-mail dimlixouriou@gmail.com 
Πληροφορίες Ευ. Αλεξανδρόπουλος
Εργοδότης ή Κύριος της μελέτης Δήμος Ληξουρίου
Φορέας υλοποίησης της μελέτης Δήμος Ληξουρίου

                                                    Ο Δήμαρχος Ληξουρίου

                                                    Γεώργιος Κατσιβέλης

Συνημμένα  Υπ΄αριθ. 25/2022 Φάκελο Δημόσιας ΣύμβασηςΟικονομική Προσφορά
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
1. ΓΕΩΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΙΚΕ – ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΠαλαιό Φάληρο, Ρήγα Φεραίου, αριθμός 73, Τ.Κ. 17563τηλ. 211 1181706, 6945233159 email: lialiarisj@gmail.comΑ.Φ.Μ.: 800874239 Δ.Ο.Υ: Γλυφάδας
2. 3.             
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, για ανάρτηση στην ιστοσελίδα (άρθρ. 53 παρ. 3 περ. γ’ ν. 4782/2021). Αποστέλλεται στο εmail: meletes@central.tee.gr link για παρακολούθηση: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/tptee/SERVICES_INFORM_TPTEE/prokhrixeis_meleton Ιστοσελίδα του Δήμου Ληξουρίου (www.dimos-lixouriou.gr)
Κοινοποίηση: 
1Γραφείο Δημάρχου
2. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
3. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

123316654_395514785166066_2070367194859038907_n.jpg

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Ληξούρι:18.05.2022

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ.:

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΠΑΠΑ ΧΑΡ. ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ

28200 ΛΗΞΟΥΡΙ

Τηλέφωνο : 26713-60904

Fax: 26710- 93495

Εmail:dimoslixouriou.dpagonis@gmail.com

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝΔΗΜΟΥΠΟΣΟΥ171.869,52€(μεΦΠΑ)

Στο Ληξούρι  σήμερα Τετάρτη18/05/2022  και στην έδρα του Δήμου Ληξουρίου, Ιερέως Παπά Χαρ. Γραικούση Τ.Κ 28200  

Μεταξύ των:

Α) Αφενός του Δήμου Ληξουρίου που εδρεύει στο Ληξούρι και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Γεώργιο Κατσιβέλη και που στο εξής θα αποκαλείται εν συντομία «Αναθέτουσα Αρχή» ή «Αναθέτων» κατά τη σύναψη της παρούσας και

Β) Αφετέρου του «ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ Ε.Π.Ε.»  με ΑΦΜ 998131600, ΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»,που θα αποκαλείται παρακάτω «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ».

Η παρούσα Δημόσια Σύμβαση θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

 • του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 • του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37 
 • του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337
 • του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
 • του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150) 
 • του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
 • του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  
 • του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιωνσυµβάσεων και λοιπές διατάξεις»
 • του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»
 • τηςυπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781) 
 • της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησηςμε θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
 • τηςαριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)
 • τηςαριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».
 • του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»
 • του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ.
 • του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
 • του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
 • της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
 • του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» 
 • του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις», 
 • του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία», 
 • του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 • του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,
 • του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,
 • του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 
 • του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
 • Το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθεια (ΑΔΑΜ: ΑΔΑΜ 21REQ009425006).
 • Το εγκεκριμένο αίτημα που καταχώρησε ο Δήμος Ληξουρίου στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων AAY 8290/ 21REQ009424997 και ΑΑΥ 8289/21REQ009424997
 • την με αριθμό 262/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κατάρτισης των  όρων διακήρυξης της προμήθειας.
 • Την προκήρυξη που καταχωρείται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας
 • την υπ’ αριθμ. 119/2020 απόφαση του Δ.Σ  του Δήμου Ληξουρίου για την αποδοχή της υπ΄αριθ.20/20 μελέτης με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
 • Την Διακήρυξη που καταχωρείται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας
 • την υπ’ αριθμ. 201.1.1/2020 απόφαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου που εγκρίθηκε η πρόταση του Δήμου Ληξουρίου

–     την υπ’ αριθμ. 80/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Ληξουρίου για την αποδοχή υποβολής πρότασης για την υλοποίηση του έργου,

 • την με αριθμό 232/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών προμηθειών .
 • Την αριθ. 20/2020 μελέτη που συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ληξουρίου

– Την με αριθ. 262/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ληξουρίου  με την οποία εγκρίθηκαν και καθορίστηκαν οι όροι του  διαγωνισμού.

– Tηνμε αριθ.. πρωτ.: 988/8595/03-11-2021Διακήρυξη του Διαγωνισμού(ΑΔΑ: 6ΖΓΑ46ΜΓ3Ξ-ΣΥΠ& ΑΔΑΜ:21PROC009472420) για τηνπρομήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ».

– Την με αριθ. πρωτ. 8596/03-11-2021 Περίληψη Διακήρυξης(ΑΔΑ:ΡΟΔΜ46ΜΓ3Ξ-Η60&ΑΔΑΜ:21PROC009472477) 

– Tηναριθ. 308/2021Απόφαση[ΑΔΑ:921Σ46ΜΓ3Ξ-Χ4Ξ] της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ληξουρίου, σύμφωνα με την οποία ενεκρίθη το αριθ. 9560/03-12-2021Πρακτικό(1ο) της Επιτροπής Διαγωνισμού,

– Tην αριθ. 21/2022 Ααπόφαση[ΡΥΚ646ΜΓ3Ξ-ΚΡΦ] της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ληξουρίου, σύμφωνα με την οποία ενεκρίθη το αριθ. 10399/30-12-2021 Πρακτικό(2ο) της Επιτροπής Διαγωνισμού 

– Tην αριθ. 55/2022 Απόφαση[ΩΜ5246ΜΓ3Ξ-ΘΞ7] της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ληξουρίου, σύμφωνα με την οποία ενεκρίθη το αριθ. 1750/10-03-2022 Πρακτικό(3ο) της Επιτροπής Διαγωνισμού 

-Την αριθ. 248360/22-11-2021(α/α ΕΣΗΔΗΣ) Προσφορά του οικονομικού φορέα , «ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ Ε.Π.Ε.»

-Την υπ.αριθμ.2234004946(αριθμ. πρωτ. εισερχ. Δήμου Ληξουρίου:3567/17-05-2022) Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ποσού 5.572,04€ της Ασφαλιστικής Εταιρείας EUROINSA.E. Υποκ/μα Ελλάδος

– την από 17-5-2022 επιστολή της εταιρείας ΕΥΡΟΙΝΣ Α.Ε. περί πιστοποίησης εγκυρότητας της εκδοθείσας εγγυητικής επιστολής ποσού 5.572,04 ευρώ υπέρ δήμου Ληξουρίου

-την με αριθ. Πρωτ. 49019/6-5-2022 απόφαση του συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης πελοποννήσου δυτικής ελλάδος και ιονίου με την οποία εγκρίθηκε η υπ΄αριθ 55/22  απόφαση 

της οικονομικής επιτροπής για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου 

-Τις ως κάτωθι αναφερόμενες, στην αριθ. 20/2020 Μελέτη & στην αριθ. 988/8595/03-11-2021 Διακήρυξη,  ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών  για τις ανάγκες του Δήμου Ληξουρίου, και αναλυτικά ως εξής:

ΟΜΑΔΑ Α

α/αΠεριγραφή Οργάνου – ΕξολισμούΜονάδα ΜέτρησηςΠοσότηταΤιμή/μονάδαΣυνολικό Κόστος   
1Κούνια μεταλλική 2θέσεων (νηπίων παίδων)Τεμ.6592,02€3.552,12€
2Δάπεδο Ασφαλείας τ.μ.180028,85€51.930,00€
3Κόλλα δαπέδου (kg)kg4004,58€1.832,00€
4Ξύλινη Περίφραξη – πολύχρωμημέτρο52074,62€38.802,40€
5Πόρτα εισόδου – ξύλινη χρωματιστή Τεμ.14119,40€1.671,60€
6Κάδοι απορριμμάτωνΤεμ.2276,61€1.685,42€
7Παγκάκια εξυπηρέτησης επισκεπτώνΤεμ.23189,05€4.348,15€
8Τραμπάλα παίδων ξύλινη διθέσιαΤεμ.11537,30€5.910,30€
9Ελατήριο παιδικό -ΑλογάκιΤεμ.11447,75€4.925,25€
10Μεταλική κούνια με κάθισμα «ΦΩΛΙΑ»Τεμ.4875,60€3.502,40€
11Κούνια Μεταλλική 3 θέσεων Τεμ.5815,90€4.079,50€
12 Τσουλήθρα μονή παίδων Τεμ. 5761,17€3.805,85€
13Τσουλήθρα νηπίων Τεμ4658,41€2.633,64€
14Εργασίες τοποθέτησης περίφραξης  Μέτρο 52013,30€6.916,00€
ΣΥΝΟΛΟ 135.594,63€
ΦΠΑ 24%32.542,71€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 168.137,34€

ΟΜΑΔΑ Β

α/αΠεριγραφή ΕίδουςΜονάδα ΜέτρησηςΠοσότηταΤιμή/μονάδαΣυνολικό Κόστος   
1ΕΙΔΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ  Τεμ.11174,21€1.916,31€
2Πληροφοριακή πινακίδα δημοσιότητας χρηματοδότησης παιδικής χαράς από το Πρόγραμμα Πράσινο ΤαμείοΤεμ.1199,41€1.093,51€
ΣΥΝΟΛΟ 3.009,82€
ΦΠΑ 24%  722,36€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.732,18€

Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Ληξουρίου.

Αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Ληξουρίου.

Υπηρεσία υπεύθυνη για την άσκηση της παρακολούθησης και διοίκησης της σύμβασης (στο εξής «Υπηρεσία») είναι το Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ληξουρίου.

ΑΡΘΡΟ 1

Η πληρωμή της αξίας κάθε παράδοσης, θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου και μέσα σε  δέκα (20) ημερολογιακές ημέρες  από κάθε τμηματική παράδοση , αφού υπογραφούν τα σχετικά  πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από τις αρμόδιες  Επιτροπές και σταλούν τα σχετικά δικαιολογητικά στο Πράσινο Ταμείο για την καταβολή των σχετικών πιστώσεων , διαφορετικά ο Δήμος καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση, 

Το ύψος των τόκων υπερημερίας τους οποίους υποχρεούται να καταβάλει ο οφειλέτης (Δήμος) ισούται με το άθροισμα του επιτοκίου που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα  συν δύο  -2- ποσοστιαίες μονάδες. 

Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής».

Στην ανωτέρω προθεσμία δεν συμπεριλαμβάνεται το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων και έλλειψη δικαιολογητικών εκ’ μέρους του προμηθευτή. 

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 2ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η μεταφορά και οριστική παράδοση θα γίνουν με δαπάνη του προμηθευτή έτσι ώστε όλος ο εξοπλισμός να είναι έτοιμος προς χρήση σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας για να μπορεί να πιστοποιηθεί η κάθε παιδική χαρά.

Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί εντός του χρονοδιαγράμματος στους φυσικούς χώρους των παιδικών χαρών (του Δήμου Ληξουρίου)  και θα υποδειχθούν επακριβώς από την αναθέτουσα αρχή. Η παράδοση – παραλαβή των ειδών βεβαιώνεται από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 221 παρ. 5 του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 3- ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Άρθρο 213 του Ν. 4412/2016)

1.Τα υλικά και ο εξοπλισμός πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τους όρους των αντίστοιχων προδιαγραφών και προτύπων που προβλέπονται στην παρούσα Τεχνική Έκθεση. 

Όλα τα είδη θα συνοδεύονται με όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν την προέλευση, τα κατασκευαστικά πρότυπα (Ελληνικά και Ευρωπαϊκά) και ό,τι άλλο αποδεικνύει την γνησιότητα και την ποιότητα κατασκευής που θα διασφαλίζει την ομαλή και ασφαλή λειτουργία τους.

2.  Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (επιτροπή παραλαβής), μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου που στη παρούσα ορίζεται σε τριάντα (60) ημέρες, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου ήτοι τριάντα (30) ημέρες, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου (Οικονομική Επιτροπή) με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 

4. Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου (Οικονομική Επιτροπή), ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου (Επιτροπή Παραλαβής), μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάσταση τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.

ΑΡΘΡΟ 4 –ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρο 202, 208, 209, 221 του ν. 4412/2016

1.Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 

α) Σε περίπτωση προμήθειας παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο. 

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά ή οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν.

 γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και 

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

2. Η παραλαβή της προμήθειας γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών του Δήμου Ληξουρίου μέτα την οριστική και ολοκληρωμένη παράδοση των ειδών στο φυσικό τους χώρο. 

3. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Για την παρούσα σύμβαση προβλέπεται ο ποιοτικός έλεγχος να γίνει:

α) Με μακροσκοπική εξέταση από τον επικεφαλής του ειδικού συνεργείου Παιδικών χαρών του Δήμου. 

4. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 

α) να παραλάβει το υλικό, 

β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

γ) να απορρίψει το υλικό.

 Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή. 

5. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητα του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το υλικό μπορεί να απορριφθεί. Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγμάτων και αντιδειγμάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους. 

6. Για την παρούσα σύμβαση δεν προβλέπεται η επανεξέταση υλικών που απορρίφθηκαν από δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής καθώς όπως ορίζει και το άρθρο 221 παρ. 11 β, η συγκρότηση δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής είναι δυνητική. 

7. Το πρωτόκολλα που συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον προμηθευτή. 

8. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής ορίζεται να γίνει εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της παράδοσης των ειδών. 

9. Καθώς  η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία της λήξης του συμβατικού χρόνου εντός του οποίο ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τα είδη. 

10. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή. 

11. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και το άρθρο 208 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

ΑΡΘΡΟ 5 – ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1.Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του προμηθευτή ή σε τρίτους ή οποιαδήποτε ζημιά που προκαλείται από τον προμηθευτή βαρύνεται αποκλειστικά ο ίδιος. Κατά την εγκατάσταση του εξοπλισμού θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας.

2. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου κατά τη νομοθεσία αποφαινόμενου οργάνου (Οικονομική Επιτροπή), ύστερα από γνωμοδότηση είτε της Επιτροπής παραλαβής ή της υπηρεσίας που τυχόν επιβλέπει την εκτέλεση της σύμβασης: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105, 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 και τα έγγραφα της σύμβασης 

3. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής υπηρεσιών κατά την περίπτωση γ’ της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωση του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν. 

4. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση (αναθέτουσα αρχή). 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

5. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αρμόδιου κατά τη νομοθεσία αποφαινόμενου οργάνου (Οικονομική Επιτροπή ή Δημοτικό Συμβούλιο), ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74.

Χρόνος παράδοσης υλικών

Τόπος παράδοσης των ειδών είναι ο φυσικός χώρος των παιδικών χαρών όπου θα τοποθετηθούν τα είδη.

Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης, όπως αυτός προσδιορίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού ήτοι 60 ημερολογιακές ημέρες. Η έναρξη της συνολικής προθεσμίας συμπίπτει, εφόσον  δεν ορίζεται διαφορετικά στο συμφωνητικό, με την επομένη της υπογραφής του. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

Παραλαβή υλικών 

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους: 

α) Μακροσκοπικός έλεγχος, β) Μηχανική εξέταση, γ) Πρακτική δοκιμασία, δ) Οποιονδήποτε άλλο έλεγχο κρίνει η επιτροπή, μετά την διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων, π.χ. εργαστηριακοί έλεγχοι κλπ.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης.

Χρόνος παραλαβής υλικών 

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την παραλαβή τους

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

Στις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνεται και η εκτέλεση των δοκιμών όπως καθορίζονται στις «Τεχνικές Προδιαγραφές» και της παρούσας. Οποιοσδήποτε έλεγχος ή δοκιμασία υλικού, δεν θα παρέχει στον Ανάδοχο το δικαίωμα να προβάλει αξίωση ή αίτημα, επιζητώντας ανάλογη παράταση προθεσμίας για οποιοδήποτε ανάλογο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί για την εκτέλεση της διαπίστωσης του δόκιμου ή όχι του υλικού.

Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας καθορίζεται σε δύο (2) έτη μετά την παραλαβή των ειδών για ποσό που καλύπτει το 2% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α. Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την αναθέτουσα αρχή, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της, τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της προβλεπόμενης εγγυήσεως καλής λειτουργίας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

ΑΡΘΡΟ 6 – Εκπρόσωποι του αναδόχου

Το συμφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευράς αναδόχου, από τον ήδη εξουσιοδοτημένο κατά το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου, ο οποίος μονογράφει επίσης και κάθε φύλλο του συμφωνητικού.

Σε περίπτωση αντικατάστασης των εκπροσώπων του αναδόχου, γνωστοποιείται σχετικό έγγραφο του αναδόχου στην αναθέτουσα αρχή, στο οποίο επισυνάπτεται η σχετική απόφαση των καταστατικών οργάνων του αναδόχου ή των μελών του, σε περίπτωση αναδόχου σύμπραξης ή κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση του εκπροσώπου του αναδόχου υπόκειται στην έγκριση του προϊσταμένου της υπεύθυνης υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 7 – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (άρθρο 200 του Ν. 4412/2016)

1. Ο τρόπος πληρωμής και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα καθορίζονται απαραίτητα στη διακήρυξη. 

2. Από τις δυνατότητες πληρωμής που ορίζει η νομοθεσία και καθώς η παραλαβή ορίζεται για το σύνολο των ειδών, η εξόφληση του αναδόχου θα γίνει με την καταβολή του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών 

3. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον για την παρούσα δημόσια σύμβαση είναι τα εξής:

 α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο 

β) Αποδεικτικό εισαγωγής στην αποθήκη του Δήμου

γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

ΑΡΘΡΟ 8 –ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ

Οι τιμές μονάδας της προσφοράς του Προμηθευτή είναι κατ’ αρχήν σταθερές και αμετάβλητες σ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 9–ΦΟΡΟΙ/ΤΕΛΗ/ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Δήμο Ληξουρίου.

ΑΡΘΡΟ 10 -ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης ο προμηθευτής παρέδωσε στο Δήμο Ληξουρίου την υπ.αριθμ.2234004946(αριθμ. πρωτ. εισερχ. Δήμου Ληξουρίου:3567/17-05-2022) Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ποσού 5.572,04€ της Ασφαλιστικής Εταιρείας EUROINSA.E. Υποκ/μα Ελλάδος,που καλύπτει το 4% της  συμβατικής αξίας των ειδών χωρίς το Φ.Π.Α., υπέρ του Δήμου Ληξουρίου.

 Η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί στον προμηθευτή μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών και εντός δύο (2) μηνών  από την ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 11 –ΔΙΑΛΥΣΗ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να καταγγείλει και να προβεί στη διάλυση της σύμβασης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 133 του Ν. 4412/2016 και να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, όπως ορίζεται στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 12

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή η γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα αρμόδια δικαστήρια για την επικράτεια της Κεφαλλονιάς . Πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε τρία όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα κατατέθηκε στη Διεύθυνση Οικονομικών υπηρεσιών, το δε άλλο επιδόθηκε στον «ΑΝΑΔΟΧΟ». 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                               ΕΡΓΟ:      

ΔΗΜΟΣ  ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ                                           ΄΄  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ &     

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ                                               ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΄΄

  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                           

                                             

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

        Με  την παρούσα μελέτη προβλέπεται να κατασκευαστούν τα έξης: 

1.  ΤΟΙΧΕΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ: τοιχείο αντιστήριξης από σκυρόδεμα στο κοινοτικό δρόμο που οδηγεί προς το νεκροταφείο του οικισμού και συγκεκριμένα σε απόσταση περίπου 20μ από το επαρχιακό δρόμο και σε μήκος περίπου 80μ και μέσου ύψους 2,50 – 3,00μ . Ο τοίχος αντιστήριξης σε ορισμένα σημεία είχε καταρρεύσει και σε άλλα σημεία δεν είχε κατασκευαστεί. 

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΡΙΣΑΤΩΝ :    Πρόκειται για επισκευές και κατασκευές τοιχείων αντιστήριξης σε δύο θέσεις  επί του κεντρικού Κοινοτικού δρόμου που συνδέει τον οικισμό των Παρισάτων με τον οικισμό Μονοπωλάτων και Δαμουλιανάτων. 

Συγκεκριμένα  πρόκειται να επισκευαστούν η να κατασκευαστούν τα εξής τοιχεία:

Α) Κατασκευή τοιχείου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 σε μήκος περίπου 10,00μ και ύψους 4,00μ

Β) Κατασκευή τοιχείου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 σε μήκος περίπου 18,00μ και ύψους 6,00M 

3. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ : Με την συγκεκριμένη μελέτη προβλέπεται να αποκατασταθεί η βατότητα  και να ανακατασκευαστεί  το οδόστρωμα δρόμων εντός της πόλεως του Ληξουρίου το οποίο έχει υποστεί διαφόρων ειδών ζημιές ( καθιζήσεις, λακούβες) η  το οδόστρωμα λόγω χρήσης είναι ολισθηρο και καθίσταται επικίνδυνο . 

Συγκεκριμένα προβλέπεται να αποκατασταθεί η βατότητα στους εξής δρόμους: 

1. Οδός Μιλτιάδου, 2. Ναυάρχου Κουντουριώτη, 3. Μαραθώνος, 4. Σαλαμίνος ( Βασδοβατς), 5. Μακαρίου, 6. Ιερολοχιτών, 7. Λαυράγκα, 8. Ελ. Βενιζέλου

Προβλέπονται να εκτελεστούν οι εργασίες  όπως περιγράφονται στη προμέτρηση, προυπολογισμό και στο τιμολόγιο. Αναλυτικότερα: 

 1. Οδός Μιλτιάδου:  Προβλέπεται σε μήκος περίπου 27μ  και πλάτους 5,50μ να γίνει καθαίρεση σκυροδέματος και τσιμεντόστρωση
 2.  Ναυάρχου Κουντουριώτη: Προβλέπεται σε μήκος περίπου 42,00μ  και πλάτους 4,00μ να γίνει καθαίρεση σκυροδέματος και τσιμεντόστρωση
 3. Μαραθώνος: Προβλέπεται σε μήκος περίπου 115,00μ  και πλάτους 8,00μ και μήκους 140μ και πλάτους 6,00  να γίνει απόξεση ασφάλτου και επανατοποθέτηση ασφάλτου
 4. Σαλαμίνος ( Βασδοβατς): Προβλέπεται σε μήκος περίπου 212,00μ  και πλάτους 6,00μ να γίνει απόξεση ασφάλτου και επανατοποθέτηση ασφάλτου
 5. Μακαρίου: Προβλέπεται σε μήκος περίπου 158μ  και πλάτους 5,00μ-6,00μ να γίνει καθαίρεση σκυροδέματος και ασφαλτόστρωση
 6. Ιερολοχιτών: Προβλέπεται σε μήκος περίπου 93μ  και μέσου πλάτους 5,00μ να γίνει καθαίρεση σκυροδέματος και τοποθέτηση κυβόλιθων. 
 7. Λαυράγκα: Προβλέπεται σε μήκος περίπου 115,00μ  και μέσου πλάτους 4,30μ να γίνει καθαίρεση ασφάλτου και επανατοποθέτηση ασφάλτου
 8. Ελ. Βενιζέλου: Προβλέπεται σε μήκος περίπου 143,00μ  και πλάτους 4,30μ να γίνει απόξεση ασφάλτου και επανατοποθέτηση ασφάλτου

4. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται να επισκευαστεί και αναβαθμιστεί μέρος του αγροτικού δικτύου του Δήμου και συγκεκριμένα:

Α) Τοιχείο αντιστήριξης από άοπλο σκυρόδεμα σε μήκος περίπου 15μ και μέσου ύψους 4,50μ με ταυτόχρονη επισκευή του τμήματος αυτού του αγροτικού δρόμου στη θέση ΄΄ ΧΟΥΝΙ΄΄

Β) Επισκευή αγροτικού δρόμου στα Χαβριάτα από τοκεντρο του χωριού και κατεύθυνση νότια  με αρχή τις συντεταγμένες χ=183037 , ψ=4232024 με τοποθέτηση ελαφρά οπλισμένου σκυροδέματος C16/20.

Γ) Ασφαλτόστρωση στη θέση ΄΄ ΒΑΤΣΑ ΄΄ σε μήκος περίπου 370μ και μέσου πλάτους 4,30μ με τοποθέτηση υπόβασης , βάσης και ασφάλτου.

Δ) Τοιχείο αντιστήριξης από άοπλο σκυρόδεμα σε μήκος περίπου 2,5μ και μέσου ύψους 2,00 πλησίον της εισόδου προς τους Σουλλάρους.

Mε τις προτεινόμενες εργασίες δεν θα μεταβληθούν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού

.

ΙΙ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

Προβλέπονται να εκτελεστούν οι εργασίες  όπως περιγράφονται στο προυπολογισμό και στο τιμολόγιο:. 

ΙΙΙ. ΔΑΠΑΝΗ:

      Η καθαρή δαπάνη των εργασιών του έργου  ανέρχεται στο ποσό των 316.935,48 €, πλήν Φ.Π.Α,   και η συνολική απαιτούμενη δαπάνη με το Φ.Π.Α ανέρχεται στο ποσό 393.000,00 €. Το έργο έχει ενταχθεί στο Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου με Κ.Α.Ε  64.7333.02

ΙV. TΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:

     Το έργο θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

 • Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
 • Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»
 • Του N. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 • Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ/τ. Α΄/ 147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η εκτέλεση του έργου της παρούσας μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 θα πραγματοποιηθεί με την ύστερα από ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.ΗΔΗ.Σ). Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

.

V. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:   

Η χρηματοδότηση θα γίνει από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  και  ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου.

                        ΛΗΞΟΥΡΙ   2-12-2021                                                               
                                                                                                ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

                                                                                          E. AΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ  –  Θ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                               ΕΡΓΟ:      

ΔΗΜΟΣ  ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ                                           ΄΄  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ &     

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ                                               ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΄΄

  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                           

                                             

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

        Με  την παρούσα μελέτη προβλέπεται να κατασκευαστούν τα έξης: 

1.  ΤΟΙΧΕΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ: τοιχείο αντιστήριξης από σκυρόδεμα στο κοινοτικό δρόμο που οδηγεί προς το νεκροταφείο του οικισμού και συγκεκριμένα σε απόσταση περίπου 20μ από το επαρχιακό δρόμο και σε μήκος περίπου 80μ και μέσου ύψους 2,50 – 3,00μ . Ο τοίχος αντιστήριξης σε ορισμένα σημεία είχε καταρρεύσει και σε άλλα σημεία δεν είχε κατασκευαστεί. 

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΡΙΣΑΤΩΝ :    Πρόκειται για επισκευές και κατασκευές τοιχείων αντιστήριξης σε δύο θέσεις  επί του κεντρικού Κοινοτικού δρόμου που συνδέει τον οικισμό των Παρισάτων με τον οικισμό Μονοπωλάτων και Δαμουλιανάτων. 

Συγκεκριμένα  πρόκειται να επισκευαστούν η να κατασκευαστούν τα εξής τοιχεία:

Α) Κατασκευή τοιχείου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 σε μήκος περίπου 10,00μ και ύψους 4,00μ

Β) Κατασκευή τοιχείου από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 σε μήκος περίπου 18,00μ και ύψους 6,00M 

3. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ : Με την συγκεκριμένη μελέτη προβλέπεται να αποκατασταθεί η βατότητα  και να ανακατασκευαστεί  το οδόστρωμα δρόμων εντός της πόλεως του Ληξουρίου το οποίο έχει υποστεί διαφόρων ειδών ζημιές ( καθιζήσεις, λακούβες) η  το οδόστρωμα λόγω χρήσης είναι ολισθηρο και καθίσταται επικίνδυνο . 

Συγκεκριμένα προβλέπεται να αποκατασταθεί η βατότητα στους εξής δρόμους: 

1. Οδός Μιλτιάδου, 2. Ναυάρχου Κουντουριώτη, 3. Μαραθώνος, 4. Σαλαμίνος ( Βασδοβατς), 5. Μακαρίου, 6. Ιερολοχιτών, 7. Λαυράγκα, 8. Ελ. Βενιζέλου

Προβλέπονται να εκτελεστούν οι εργασίες  όπως περιγράφονται στη προμέτρηση, προυπολογισμό και στο τιμολόγιο. Αναλυτικότερα: 

 1. Οδός Μιλτιάδου:  Προβλέπεται σε μήκος περίπου 27μ  και πλάτους 5,50μ να γίνει καθαίρεση σκυροδέματος και τσιμεντόστρωση
 2.  Ναυάρχου Κουντουριώτη: Προβλέπεται σε μήκος περίπου 42,00μ  και πλάτους 4,00μ να γίνει καθαίρεση σκυροδέματος και τσιμεντόστρωση
 3. Μαραθώνος: Προβλέπεται σε μήκος περίπου 115,00μ  και πλάτους 8,00μ και μήκους 140μ και πλάτους 6,00  να γίνει απόξεση ασφάλτου και επανατοποθέτηση ασφάλτου
 4. Σαλαμίνος ( Βασδοβατς): Προβλέπεται σε μήκος περίπου 212,00μ  και πλάτους 6,00μ να γίνει απόξεση ασφάλτου και επανατοποθέτηση ασφάλτου
 5. Μακαρίου: Προβλέπεται σε μήκος περίπου 158μ  και πλάτους 5,00μ-6,00μ να γίνει καθαίρεση σκυροδέματος και ασφαλτόστρωση
 6. Ιερολοχιτών: Προβλέπεται σε μήκος περίπου 93μ  και μέσου πλάτους 5,00μ να γίνει καθαίρεση σκυροδέματος και τοποθέτηση κυβόλιθων. 
 7. Λαυράγκα: Προβλέπεται σε μήκος περίπου 115,00μ  και μέσου πλάτους 4,30μ να γίνει καθαίρεση ασφάλτου και επανατοποθέτηση ασφάλτου
 8. Ελ. Βενιζέλου: Προβλέπεται σε μήκος περίπου 143,00μ  και πλάτους 4,30μ να γίνει απόξεση ασφάλτου και επανατοποθέτηση ασφάλτου

4. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται να επισκευαστεί και αναβαθμιστεί μέρος του αγροτικού δικτύου του Δήμου και συγκεκριμένα:

Α) Τοιχείο αντιστήριξης από άοπλο σκυρόδεμα σε μήκος περίπου 15μ και μέσου ύψους 4,50μ με ταυτόχρονη επισκευή του τμήματος αυτού του αγροτικού δρόμου στη θέση ΄΄ ΧΟΥΝΙ΄΄

Β) Επισκευή αγροτικού δρόμου στα Χαβριάτα από τοκεντρο του χωριού και κατεύθυνση νότια  με αρχή τις συντεταγμένες χ=183037 , ψ=4232024 με τοποθέτηση ελαφρά οπλισμένου σκυροδέματος C16/20.

Γ) Ασφαλτόστρωση στη θέση ΄΄ ΒΑΤΣΑ ΄΄ σε μήκος περίπου 370μ και μέσου πλάτους 4,30μ με τοποθέτηση υπόβασης , βάσης και ασφάλτου.

Δ) Τοιχείο αντιστήριξης από άοπλο σκυρόδεμα σε μήκος περίπου 2,5μ και μέσου ύψους 2,00 πλησίον της εισόδου προς τους Σουλλάρους.

Mε τις προτεινόμενες εργασίες δεν θα μεταβληθούν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού

.

ΙΙ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

Προβλέπονται να εκτελεστούν οι εργασίες  όπως περιγράφονται στο προυπολογισμό και στο τιμολόγιο:. 

ΙΙΙ. ΔΑΠΑΝΗ:

      Η καθαρή δαπάνη των εργασιών του έργου  ανέρχεται στο ποσό των 316.935,48 €, πλήν Φ.Π.Α,   και η συνολική απαιτούμενη δαπάνη με το Φ.Π.Α ανέρχεται στο ποσό 393.000,00 €. Το έργο έχει ενταχθεί στο Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου με Κ.Α.Ε  64.7333.02

ΙV. TΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:

     Το έργο θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

 • Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
 • Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»
 • Του N. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 • Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ/τ. Α΄/ 147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η εκτέλεση του έργου της παρούσας μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 θα πραγματοποιηθεί με την ύστερα από ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.ΗΔΗ.Σ). Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

.

V. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:   

Η χρηματοδότηση θα γίνει από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  και  ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου.

                        ΛΗΞΟΥΡΙ   2-12-2021                                                               
                                                                                                ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

                                                                                          E. AΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ  –  Θ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ   

Δημοφιλή

Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών 26 Ιουνίου 2024

Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών 26 Ιουνίου 2024 Σας περιμένουμε να γιορτάσουμε μαζί στη συναυλία με τη Φιλαρμονική Σχολή Ληξουρίου, τον Stelios Magalios/Στέλιος Μαγαλιός και τους Έξω Φρενων /...

Δήμος Σάμης: Ενημέρωση για το ωράριο λειτουργίας των σπηλαίων

Ενημέρωση για το ωράριο λειτουργίας των Σπηλαίων Δρογκαράτης και Μελισσάνης Ο Δήμος Σάμης σας ενημερώνει αναφορικά με το ωράριο λειτουργίας τωνΣπηλαίων Δρογκαράτης και Μελισσάνης, το οποίο...

Επαφές κλιμακίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε Κεφαλονιά & Ιθάκη και αυτοψία σε έργα της ΠΙΝ

Σειρά επαφών και συναντήσεων είχε στο διάστημα 12-17 Ιουνίου, στην Κεφαλονιά, κλιμάκιο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αποτελούμενο από τους Αντιπεριφερειάρχες κ. Γιώργο Μάμαλο (Τεχνικών...

Μήνυμα του Βουλευτή Παναγή Καππάτου για την Παγκόσμια Ημέρα Ναυτικού

Τιμούμε σήμερα τους Ναυτικούς μας, απόμαχους και ενεργούς.Τις γυναίκες και τους άνδρες που εργάζονται σκληρά στις θάλασσες,αψηφώντας τις δυσκολίες και τους κινδύνους.Ανάμεσά τους ξεχωριστή...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων