“Τουριστικό Περίπτερο Μιχαλιτσάτων” – Μιά διαμάχη χωρίς τέλος (;)

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΩΣ, η αναδημοσίευση μερική ή ολική,  στους μή έχοντες εγγράφως άδεια από το LIXOURI.GR και την αρθρογράφο !

10/1/2021

Λίγο πριν το 2020 μας αποχαιρετήσει ο Δήμος Ληξουρίου αναγκάζεται να κινηθεί μέσω της Δικαστικής οδού για να κατοχυρώσει και να λύσει το ιδιοκτησιακό πρόβλημα στο Τουριστικό Περίπτερο των Μιχαλιτσάτων.

Μέχρι πρόσφατα ο Δήμαρχος κ. Κατσιβέλης μας είχε ενημερώσει ότι βρίσκεται σε επαφή με την Εκκλησία για να λυθεί επιτέλους μετά από τόσα χρόνια το ιδιοκτησιακό στο Τουριστικό. Μάλιστα ο κ. Κατσιβέλης και από την θητεία του ως Αντιδήμαρχος του Καλλικρατικού Δήμου Κεφαλονιάς προσπαθούσε να δώσει μια οριστική λύση, μέσα από την συζήτηση με την Εκκλησία. Αυτό το έχει δηλώσει και σε αρκετές παλαιότερες συνεντεύξεις που είχε παραχωρήσει στο Lixouri.gr.

…Όμως…

Με μιά κίνηση …ματ, ο Ιερός Ναός Μιχαλιτσάτων ενημερώνει τον Δήμο Ληξουρίου με εξώδικο του στις 10-12-2020 ότι θα ακολουθήσει την δικαστική οδό, βάζοντας τέλος στην όποια εξωδικαστική λύση, και δηλώνει “ότι έχει προβεί ήδη σε σχετική δήλωση αυθαίρετης ιδιοκτησίας για το ακίνητο «Τουριστικό περίπτερο Μιχαλιτσάτων» και μάλιστα καταλήγει όλως αυθαιρέτως στο συμπέρασμα ότι το ως άνω ακίνητο του ανήκει επειδή τάχα έχει οικοδομηθεί σε δική του ιδιοκτησία.”.

Άμεση η αντίδραση του Δήμου και προπαραμονή Πρωτοχρονιάς, 30/12/2020 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου καλείται να αντιδράσει στην απαίτηση του Ι.Ν. και να βγάλει μιά απόφαση.

Η απόφαση (243/2020) η οποία αναρτήθηκε στην Διαύγεια (ΑΔΑ: Ψ3ΓΕ46ΜΓ3Ξ-7ΜΩ) αναφέρει τα κάτωθι:


Ληξούρι 30/12/2020 

 Αρ.Πρωτ.: 11871 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 44ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ληξουρίου την 28η Δεκεμβρίου 2020 

ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 243/2020 

Περίληψη: «Κατάθεση αγωγής στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας» 

Στο Ληξούρι σήμερα 28η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του(ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020)η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄76) και ύστερα από την με αριθμ.πρωτ. 11718/24-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018(ΦΕΚ 133/19- 7-2018). Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 δεδομένου ότι σε σύνολο επτά(7) μελών, δήλωσαν συμμετοχή οι πέντε (5) και ονομαστικά: 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος)  2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΛΤΕΡΑΣ  3. ΓΑΛΕΜΠ ΝΤΙΟΥΑΝΙ (αναπλ. μέλος)  4. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΩΤ.ΓΑΛΑΝΟΣ 5. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΕΤΟΣ (τακτ.μέλος), 2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΟΥΧΩΤΑΣ, 3.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ

Στην συνεδρίαση δήλωσε ότι συμμετέχει και η Ελευθεράτου Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου Ληξουρίου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. Ακολούθως ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Κατσιβέλης εισηγήθηκε το 8ο θέμα ημερήσιας διάταξης: «Κατάθεση αγωγής στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας» και έθεσε υπόψη στα μέλη της Επιτροπής την εισήγηση της Ειδ. Συν. του Δημάρχου Ληξουρίου κας Αγγελικής Δελαπόρτα, η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη της Επιτροπής προκειμένου να τοποθετηθούν και η οποία έχει αναλυτικά ως εξής: 

 «Στις 16-12-2020 κοινοποιήθηκε στον Δήμο Ληξουρίου, όπως αυτός εκπροσωπείται νόμιμα, η από 10-12-2020 εξώδικη έγγραφη όχληση του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑΤΩΝ», που εδρεύει στον οικισμό Μιχαλιτσάτων του Δήμου Ληξουρίου, νόμιμα εκπροσωπούμενο. Με την ως άνω εξώδικη Δήλωση ο Ιερός Ναός έχοντας γνώση της ανάθεσης που έχει κάνει ο Δήμος Ληξουρίου για την υποβολή δήλωσης αυθαίρετης κατασκευής σχετικά με το «Τουριστικό περίπτερο Μιχαλιτσάτων» μας δηλώνει ότι έχει προβεί ήδη σε σχετική δήλωση αυθαίρετης ιδιοκτησίας για το ακίνητο «Τουριστικό περίπτερο Μιχαλιτσάτων» και μάλιστα καταλήγει όλως αυθαιρέτως στο συμπέρασμα ότι το ως άνω ακίνητο του ανήκει επειδή τάχα έχει οικοδομηθεί σε δική του ιδιοκτησία.  

 Επειδή η εξώδικη Δήλωση-Όχληση του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Μιχαλιτσάτων εμπεριέχει εντελώς αυθαίρετα και ανυπόστατα συμπεράσματα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου αυτού. Επειδή εμπεριέχει ψευδείς ισχυρισμούς και σε κάθε περίπτωση θίγει τα συμφέροντα του Δήμου Ληξουρίου και αμφισβητεί σοβαρά την ιδιοκτησία του Δήμου Ληξουρίου στο ακίνητο αυτό. 

Επειδή ήδη στο παρελθόν έχουν γίνει πολλές προσπάθειες να λυθούν οι όποιες διάφορες του Δήμου με τον Ιερό Ναό εξωδικαστικά, όμως δυστυχώς όλες οι προσπάθειες δεν έχουν βρει καμία ανταπόκριση. Κατόπιν τούτου κρίνεται αναγκαία η κατάθεση αναγνωριστικής αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας, κατά του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Μιχαλιτσάτων, με την οποία ο Δήμος Ληξουρίου να αιτείται να αναγνωριστεί η αποκλειστική κυριότητά του στο εν λόγω ακίνητο. 

Τέλος σύμφωνα με το α.72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την πρόσληψη δικηγόρου εφόσον στον Δήμο δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια αντιμισθία. Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για τον ορισμό δικηγόρου προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Ληξουρίου για την κατάθεση της αγωγής εναντίον του Ιερού Ναού. ………………………………………………………………………………………………………………………………… Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, ερωτήσεις και τοποθετήσεις των μελών. Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (Φ.Ε.Κ.197/12-10-2020 Α), ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (θετικές ψήφοι:5) Ορίζει τη δικηγόρο κα Αγγελική Δελλαπόρτα, ειδική συνεργάτιδα του Δημάρχου Ληξουρίου, προκειμένου να καταθέσει αναγνωριστική αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας κατά του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Μιχαλιτσάτων. 

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α243/2020. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ Πιστό Αντίγραφο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Γεώργιος Κατσιβέλης Δήμαρχος Ληξουρίου

Κι ενώ η διαμάχη μόλις έχει ξεκινήσει, εμείς συνεχίζουμε να ελπίζουμε ότι Δήμος κι Εκκλησία θα βρουν μιά λύση μακριά από τις Δικαστικές αίθουσες.

“Η ισχύς εν τη ενώσει” !!! 

Τουριστικό Περίπτερο Μιχαλιτσάτων….

Από το ένδοξο χθες, στην εγκατάλειψη του σήμερα (βίντεο)

5/1/21

Δημοφιλή

πρόγραμμα εορτασμού της 160ης Επετείου της Ένωσης της Επτανήσου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ 160 ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 20 Μαΐου 2024 ημέρα Δευτέρα:  Γενικός σημαιοστολισμός από 8 ης πρωινής ώρας της...

«Κοινοποίηση της υπ΄ αριθ. 19/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης

Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η Πυροσβεστική Διάταξη 19/2024 (ΦΕΚ Β΄ 2250/30-04-2024) σχετικάμε την επιβολή διοικητικών προστίμων για παραβάσεις των κανονιστικών διατάξεων πυροπροστασίας,αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού...

Ιωσήφ Β. Λουκέρης: ΠΟΙΟΙ είναι το ΕΠΑΜ

Το ΕΠΑΜ δεν το στελεχώνουν άνθρωποί «απλοί σαν κι εμάς»· το ΕΠΑΜ στελεχώνουν άνθρωποι σύνθετοι σαν κι εμάς. Ο καθένας με τα προβλήματα και τους προβληματισμούς...

Εορτασμός 160ης Επετείου της Ένωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα

Εορτασμός της 160 ης Επετείου της Ένωσης της Επτανήσου με τηνΕλλάδα. Στις 21 Μαΐου 1864 ο Άγγλος Αρμοστής Ερρίκος Στόρξ, παρέδωσετα Επτάνησα στον έκτακτο...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων